මුල් පිටුව පුවත් හා සිදුවීම් Regional Consultation Workshops in Kandy, Jaffna and Matara

Regional Consultation Workshops in Kandy, Jaffna and Matara

Regional Consultation Workshops in Kandy, Jaffna and Matara were held on September 13th, September 19th and October 3rd, 2011 respectively

 

ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍යතුමාගේ පණිවිඩය

නැවුම් පුවත් හා සිදුවීම්