මුල් පිටුව මහජන අදහස්

මහජන අදහස්

The drafting committee will commence their work in October 2011 and a draft report is expected by December 2011. The action plan implementation will commence in early 2012.

 

Add comment


Security code
Refresh

ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍යතුමාගේ පණිවිඩය

නැවුම් පුවත් හා සිදුවීම්