මුල් පිටුව ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍යතුමාගේ පණිවිඩය

මානව සම්පත් පිළිබඳ අමාත්‍ය (ජ්‍යෙෂ්ඨ) ගරු ඩී.ඊ.ඩබ්ලිව්. ගුණසේකර මැතිතුමාගේ පණිවුඩය

ශ්‍රම වෙළඳපොළට ඇතුලත්වන තැනැත්තන්ට අපි රැකියා ලබාදිය යුතුය. වාර්ෂිකව තරුණ තරුණියන් 500,000ක් පමණ අ.පො.ස.(සා/පෙළ) ද 300,000ක් පමණ අ.පො.ස.(උ/පෙළ) ද සමත් වෙති. එහෙත් විශ්ව විද්‍යාලයට ඇතුලත් වීමට භාග්‍යය ලබන්නේ 22,000ක් පමණි. එමෙන්ම වාර්ෂිකව පාසැල්වලින් අතරමගදී අයින්වන විශාල සංඛ්‍යාවකට ද ඵලදායී රැකියා සොයා දිය යුතුය. මෙකී මානව සම්පත් ඵලදායීව උපයෝගී කරගැනීම නිගමනය වන්නේ ශ්‍රමය සඳහා ඇති ඉල්ලුම අනුවය.

ගෝලීයකරණය වූ ලෝකයෙහි, ශ්‍රී ලංකාව තරඟකාරී විය හැකි අංශයන් හඳුනාගෙන, මානව සම්පත් සංවර්ධනය ජාතික සංවර්ධන සැලැස්මේම කොටසක් ලෙස සැලකිය යුතුය. ශ්‍රී ලංකාවට, “මහින්ද චින්තන” සංවර්ධන රාමුවක් තිබෙන අතර ජාතික මානව සම්පත් හා රැකියා ප්‍රතිපත්තිය (NHREP) මෙම සංවර්ධන රාමුව සමඟ පෙළගැසිය යුතුය. ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය චක්‍රනාභියක් (Global Hub) කිරීමට රජය තම වැඩසටහන් මෙහෙයවා ඇත. මෙරට, නාවික, ගුවන්, ආර්ථික, බලශක්ති හා දැනුම පිළිබඳ චක්‍රනාභියක් කිරීම “මහින්ද චින්තන - අනාගත දැක්ම” හි අවධාරනය කරනු ලැබ ඇති අතර මානව සම්පත් සඵල ලෙස හා කාර්යක්‍ෂම ලෙස සංවිධානය කිරීමේ වැදගත්කම හඳුනාගෙන ඇත.

එවැනි සංවර්ධන මුල්පිරිම් සපුරාගැනීම සඳහා කර්මාන්ත ක්‍ෂේත්‍රයේ වෙනස්වන අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ශ්‍රම බලකායට නිපුණතා තිබිය යුතුය. ඒ අනුව ශ්‍රමිකයින්ට නිවැරදි නිපුණතා, තත්ව සහ මානසිකත්වයක් ලබාදීම අවශ්‍යය. එබැවින් සංවර්ධන අපේක්ෂාවන්ට රුකුලක් වශයෙන් රටේ නිපුණතා වෙනස් කිරිම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට නිපුණතා, හැකියාවන් සහ ප්‍රවීනතාවයන්හි නව වින්‍යාසයක් අවශ්‍ය වන්නේය. මෙහිදී, ජාතික මානව සම්පත් හා රැකියා ප්‍රතිපත්තියක්, ක්‍රමෝපායක් සහ ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ක්‍රියාකාරි සැලැස්මක් අවශ්‍යම අංගයක් ලෙස සලකනු ලැබේ. අදාල අමාත්‍යාංශයන්ට වැඩ සැලැස්මේ සාපේක්‍ෂ භූමිකාවන් තිබේ.

රටේ මානව සම්පත සංවර්ධනයෙහිලා පෞද්ගලික අංශයේ වටිනා දායකත්වය ඉතා වැදගත් වන හෙයින් රටේ සංවර්ධන සැලැස්මට අනුකූලවීම සඳහා පෞද්ගලික අංශයද උනන්දු කරවනු ලැ‍බේ.

දැනට, අධ්‍යාපන, උසස් අධ්‍යාපන, විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන, කම්කරු ආදී අමාත්‍යාංශවල නොයෙකුත් වෙනස්කම් සිදුවෙමින් පවතී. ඒ අනුව, යෝජිත ජාතික මානව සම්පත් හා රැකියා සැලැස්ම (NHREP) මගින් අදාල අමාත්‍යාංශ අතර සබඳතාවයක් තහවුරු වී සාමූහික මූලික ප්‍රතිපත්තියක් සැපයෙනු ඇත.

මම මහජනතාවට දීමට අදහස් කරන පණිවුඩය වන්නේ සවිස්තර හා පැහැදිලි ජාතික මානව සම්පත් හා රැකියා ප්‍රතිපත්තියක් ජාතික සංවර්ධන සැලැස්මේම කොටසක් වශයෙන් වැඩිදියුණු කළ යුතු බවයි. එබැවින් මෙම කාර්යයේදී සියලුම අමාත්‍යාංශවල, සම්බන්ධකමක් ඇති සියලුදෙනාගේම සහ මහජනතාවගේ සහාය මම අපේක්‍ෂා කරමි.

චීනයේ සංවර්ධන ප්‍රයත්නයේදී  සාර්ථක්ත්වයේ කතාව වනුයේ මූලික වශයෙන් ඔවුන් ක්‍රියාත්මක කළ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයන් ය. අධ්‍යාපන, උසස් අධ්‍යාපන සහ වෘත්තීය පුහුණු අංශයන්හි අවශ්‍ය වෙනස්කම් ශ්‍රී ලංකාව විසින්ද සිදුකිරීම අවශ්‍ය වන්නේය. රටේ මානව සම්පත් අවශ්‍යතාවයන්ට ගැලපෙන පරිදි අධ්‍යාපන ක්‍රමය සකස් විය යුතුය.

චීන නායක ඩෙං ක්‍ෂියෝපිං පැවසූ පරිදි, අපි මෙම ව්‍යායාමයේදී පවතින පරිදි “ උද්ධතව නොව, කෘත්‍ය සාධකව යථාර්ථය සමඟ පෙරට යමු”.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2011 ඔක්තෝබර් 12 වෙනි බදාදා, 03:34  

ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍යතුමාගේ පණිවිඩය

නැවුම් පුවත් හා සිදුවීම්