முகப்பு தெடர்புகளுக்கு தெடர்பு விபரங்கள்

விசாரணைகளுக்கும், உங்களது கருத்துக்களுக்கும் எம்மைத் தெடர்பு கொள்ளவும் :

சிரேஷ்ட அமைச்சர்களுக்கான செயலகம்

திரு.மஹிந்த மடிஹஹேவா
செயலாளர்
சிரேஷ்ட அமைச்சர்களுக்கான செயலகம்
தொலைபேசி: +94 11-2301630
மின்னஞ்சல்: mmadihahewa[at]gmail.com

திரு.டி.ல்.குமாரதாஸ
ஆலோசகர்
சிரேஷ்ட அமைச்சர்களுக்கான செயலகம்

தொலைபேசி: +94 11-2133704
மின்னஞ்சல்: dlkumaradasa[at]gmail.com

சர்வதேச தொழில் தாபனம்

திரு.தனுரமிறியகல
சிரேஷ்ட நிகழ்ச்சித்திட்ட அலுவலர் (வேலைவாய்ப்பு)
ச.தொ.தா.கொழும்பு அலுவலகம்
மின்னஞ்சல்: danura[at]ilo.org

இற்றைப்படுத்தியது வெள்ளிக்கிழமை, 07 அக்டோபர் 2011 11:59  

சிரேஷ்ட அமைச்சரின் செய்தி

சமீபச் செய்திகள்