මුල් පිටුව විමසීම් ඇමතුම් තොරතුරු

ප්‍රශ්න හා ඔබේ විවේචන සඳහා

ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍ය ලේකම් කාර්යාලය

මහින්ද මඩිහහේවා මහතා
ලේකම්
ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍ය ලේකම් කාර්යාලය
දු.ක. අංකය : +94 11-2301630
වි. ලිපිනය : mmadihahewa[at]gmail.com

ඩී.එල්. කුමාරදාස මහතා
විචාර්ය
ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍ය ලේකම් කාර්යාලය
දු.ක. අංකය : +94 11-2133704
වි. ලිපිනය : dlkumaradasa[at]gmail.com

ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානය

ධනුර මීරියගල්ල මහතා
ජ්‍යෙෂ්ඨ වැඩසටහන් නිලධාරී (රැකියා)
ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානය - කොළඹ කාර්යාලය
වි. ලිපිනය : danura[at]ilo.org

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2011 ඔක්තෝබර් 07 වෙනි සිකුරාදා, 11:59  

ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍යතුමාගේ පණිවිඩය

නැවුම් පුවත් හා සිදුවීම්