මුල් පිටුව තේමානුගත විෂය කෙෂ්ත්‍ර

තේමානුගත විෂය කෙෂ්ත්‍ර

පහත සඳහන් තේමානුගත විෂය කෙෂ්ත්‍ර, ප්‍රතිපත්ති ලියවිල්ලෙහි කේන්ද්‍රගත අංග වනු ඇත:

  • සාර්ව ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති
  • ආංශික ප්‍රතිපත්ති
  • කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායන් සහ අවිධිමත් අංශය
  • රාජ්‍ය සේවා රැකියාවන්
  • විදේශ රැකියාවන්
  • ශ්‍රම වෙළඳපොළ ආයතන සහ කම්කරු සබඳතා
  • ශ්‍රම වෙළඳපොළ ප්‍රතිපත්ති, ක්‍රමෝපායන් සහ ඉලක්ක කණ්ඩායම්
  • මානව සම්පත් සැලසුම් කිරීම, සංවර්ධනය, කළමනාකරණය සහ ඵලදායීතාවය
  • විද්‍යාව සහ තාක්‍ෂණය
  • ශ්‍රම වෙළඳපොළ තොරතුරු සහ රැකියා සේවාවන්
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2011 ඔක්තෝබර් 07 වෙනි සිකුරාදා, 11:22  

ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍යතුමාගේ පණිවිඩය

නැවුම් පුවත් හා සිදුවීම්