මුල් පිටුව ක්‍රියාවලිය

ක්‍රියාවලිය

2011 මැයි මාසයේ ලැබුණ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය මත ප්‍රතිපත්තිය සකස් කිරීම 2011 ජුනි මාසයේදී ජාතික නියාමක කමිටුව (NSC) පත්කිරීමත් සමඟ ආරම්භ විය.

ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මෙහෙයවීමට මෙම කටයුත්තට හවුල් වන බොහෝදෙනෙක් සහයෝගීතාවය දක්වති. මේවාට, මුදල් හා සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අමාත්‍යාංශය, කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා අමාත්‍යාංශය, ඵලදායීතා ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශය, තරුණ කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හා විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශ ඇතුලත්ය. සේව්‍ය හා සේවක සංවිධාන, වෘත්තීය ආයතන සහ උගතුන්ද ක්‍රියාකාරීව විචාර්යනය වන අනෙක් හවුල්කරුවන් වෙති.

ප්‍රතිපත්ති ලියවිල්ල සකස් කිරීමේ ක්‍රියාවලියට මහනුවර, යාපනය සහ මාතරදී පවත්වන ලද මානව සම්පත් සංවර්ධනය හා රැකියා පිළිබඳ කලාපීය උපදේශන වැඩමුළුද ඇතුලත්ය. විවිධ හවුල්කරුවන් සමඟ පුළුල් විචාර්යය මගින් මෙම ප්‍රතිපත්තිය ප්‍රායෝගික හා ක්‍රියාත්මක කළහැකි බව තහවුරු වී ඇත. එමෙන්ම එමගින් කලාපීය යථාර්ථයන්ද පිළිබිඹු කරයි. තවද, 2011 ජුනි සහ ඔක්තෝබර් මාසවලදී පවත්වන ලද ජාතික මට්ටමේ වැඩමුළුද ප්‍රමුඛතා තවදුරටත් බේරුම් කරගැනීමට උපකාරීවන අතර, ජාතික මානව සම්පත් හා රැකියා ප්‍රතිපත්තිය (NHREP) සවිස්තර බව හා වැඩි ආවරණයක් සහිත බව තහවුරු කරයි.

කෙටුම්පත් කමිටුව ඔවුන්ගේ කාර්යයන් 2011 ඔක්තෝබර් මාසයේදී  ආරම්භ කරනු ඇත; කෙටුම්පත් වාර්තාව 2011 දෙසැම්බර් මාසයේදී නිමවනු ඇතැයි අපේක්‍ෂා කෙරේ.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2011 ඔක්තෝබර් 12 වෙනි බදාදා, 03:12  

ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍යතුමාගේ පණිවිඩය

නැවුම් පුවත් හා සිදුවීම්