කමිටු

ජාතික නියාමක කමිටුව  අමාත්‍යාංශ 10කට වැඩි සංඛ්‍යාවක ලේකම්වරුන්ද අතුළු ඉහල තලයේ නිලධාරීන් රාශියකින් සමන්විත වන්නේය. තවද, අවසාන ප්‍රතිපත්ති ලියවිල්ල සඳහා පසුබිම් කරුණු සකස් කරන ජාතික නියාමක කමිටුව යටතේ තේමා මූලික වැඩ කණ්ඩායම් දහයක් තිබේ. අවසාන කෙටුම්පත් කමිටුව සාරග්‍රහ තැනැත්තන්ගෙන් සමන්විත වන අතර කෙටුම්පත 2011 දෙසැම්බර් මාසය වන විට නිමකිරීම ඔවුන්ගෙන් අපේක්‍ෂා කෙරේ.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2011 ඔක්තෝබර් 28 වෙනි සිකුරාදා, 07:55  

ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍යතුමාගේ පණිවිඩය

නැවුම් පුවත් හා සිදුවීම්