මුල් පිටුව පරමාර්ථ

ජාතික මානව සම්පත් හා රැකීරක්ෂා ප්‍රතිපත්තියෙහි (NHREP) පරමාර්ථ

ජාතික මානව සම්පත් හා රැකියා ප්‍රතිපත්තියෙහි පරමාර්ථ පහත සඳහන් පරිදිය:

  • ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම මිනිසුන්ට සහ ගැහැණුන්ට, පූර්ණ, ඵලදායී හා ස්වාධීනව තෝරාගත් රැකියාවක් ලබාගැනීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
  • ශ්‍රම බලකායේ තරඟකාරීත්වය හා රැකියා නියුක්තිය ඉහළ නැංවීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
  • එක් එක් සේවකයාට සුදුසුකම් ලැබීමට සහ හොඳින් හුරුවී සිටින රැකියාවක ඔහුගේ/ඇයගේ නිපුණතා හා උරුමයන් භාවිතා කිරීමට භේදයකින් තොරව හැකි ඉහලම අවස්ථාව සලසාදීම තුලින් “මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම” සංවර්ධනය කිරිම පිණිස රජයේ ප්‍රතිපත්ති සැලැස්ම සපුරාගැනීම.
  • ජාත්‍යන්තර කම්කරු ප්‍රමිතීන් සහ ජාතික කම්කරු නීති වලට අනුකූලව සේවකයින්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් සහ යමකට ඇති උනන්දුව ආරක්ෂා කිරීම.

මානව සම්පත් පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍ය ඩී.ඊ.ඩබ්ලිව්. ගුණසේකර  මැතිතුමා විසින් ප්‍රතිපත්තිය සකස් කිරීමේදී නායකත්වය දරනු ලබයි.

කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා අමාත්‍ය ගරු ගාමිණී ලොකුගේ මැතිතුමා, සහ

ඵලදායීතා ප්‍රවර්ධන අමාත්‍ය ගරු ලක්‍ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න මැතිතුමා

ජාතික නියාමක කමිටුවේ නියෝජ්‍ය සම සභාපතිවරුන් ලෙස කටයුතු කරති.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2011 ඔක්තෝබර් 10 වෙනි සදුදා, 03:22  

ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍යතුමාගේ පණිවිඩය

නැවුම් පුවත් හා සිදුවීම්