முகப்பு ஆவணங்கள் தேசிய மனிதவளங்கள் மற்றும் வேலைவாய்ப்புக் கொள்கை

தேசிய மனிதவளங்கள் மற்றும் வேலைவாய்ப்புக் கொள்கை

Final version of National Human Resources and Employment Policy [PDF - 6.1 MB]

 

சிரேஷ்ட அமைச்சரின் செய்தி

சமீபச் செய்திகள்