මුල් පිටුව ලියවිලි ජාතික මානව සම්පත් හා රැකියා ප්‍රතිපත්තිය

ජාතික මානව සම්පත් හා රැකියා ප්‍රතිපත්තිය

ජාතික මානව සම්පත් හා රැකියා ප්‍රතිපත්තිය [PDF - 6.1 MB]

 

ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍යතුමාගේ පණිවිඩය

නැවුම් පුවත් හා සිදුවීම්