අදහස්

ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍ය ලේකම් කාර්යාලය

කාල්විල් පෙදෙස,
කොළඹ 3,
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථනය : +94 112133700
විද්‍යුත් තැපැල :  dlkumaradasa[at]gmail.com


reload.gifජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍යතුමාගේ පණිවිඩය

නැවුම් පුවත් හා සිදුවීම්