ජාතික මානව සම්පත් හා රැකීරක්ෂා ප්‍රතිපත්තියට සාදරයෙන් පිළිගනිමු

ශ්‍රී ලංකා රජය මානව සම්පත් පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍යාංශය හරහා, ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ (ILO) තාක්‍ෂණ සහාය ඇතිව 2011 ජුනි මාසයේදී ජාතික මානව සම්පත් හා රැකියා ප්‍රතිපත්තිය (NHREP) සකස් කිරීම ආරම්භ කරන ලදී. එය පුළුල් පරාසයකින් යුත් ඉහල තලයේ ප්‍රතිපත්ති ලියවිල්ලක් වනු ඇතැයි අපේක්‍ෂා කෙරේ. මෙම ලියවිල්ලේ යාථායෝග්‍ය ස්වභාවය, මානව සම්පත් හා රැකියා අතුරු කරුණු වශයෙන් පවතින විවිධ ප්‍රතිපත්ති ලියවිලි අතර ප්‍රතිපත්ති ගැලපීම තහවුරු කරයි. තවද එමඟින්, ක්‍රියාත්මක කිරිම සරල කෙරෙන අතර ඉලක්කගත මැදිහත්වීම් සඵල ලෙස හා කාර්යක්‍ෂමව ක්‍රියාත්මක කිරීමද තහවුරු වන්නේය. මෙම ප්‍රතිපත්තිය 2012 මුල්භාගයේදී නිමකෙරෙනු ඇත.


 

ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍යතුමාගේ පණිවිඩය

නැවුම් පුවත් හා සිදුවීම්